Güzeller Güzeli...

3 Şubat 2012 Cuma

Hz. Fatıma (ra) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin vefatından kısa bir süre önce:

"-Ya Rasulallah! Senin yüzünü bundan sonra göremeyeceğim!" diye ağladığında, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Hz. Ali (ra)'ı çağırmış ve:

"-Ya Ali! Hilyemi yaz ki, vasıflarımı görmek beni görmek gibidir!" buyurmuşlardı.

Muhtelif rivayetlerde hulâsaten şöyle buyurulmaktadır:

Müstesna ruhi yapısının kemali gibi, vücut yapısının cemali de eşsizdi.

Siması geceleyin ayın ondördü gibi parlardı. Hz. Aişe (ra) buyururlar ki: "Rasûlullah'ın yüzü o kadar nur saçardı ki, gece karanlığında ipliği, iğneye O'nun yüzünün aydınlığında geçirirdim."

İki kürek kemiği arasında nübüvvetine ait ilahi bir nişan vardı. Bir çok sahabi, onu öpebilmenin aşkıyla yaşardı. Vefatı sırasında bu mührün gayb alemine gitmesi, irtihalinin tasdiki oldu. (tırmizi)

Ceset yapısı nurdan olduğu için hiçbir değişikliğe uğramamıştı. Hz. Ebu Bekir (ra)  mahzun, müteessir, mağmum, gözü ve gönlü yaşlı bir şekilde "Varlık Nuru"na nazar ederek:

"Hayatın gibi ölümün de ne güzel ya Rasulallah!.." dedi.

Hazreti Peygamberin yüzünde nûr-i melâhat, sözlerinde selâset, hareketlerinde letâtef, lisânında talâkat, kelimelerinde fesâhat, beyânında fevkalade belâgat vardı.

Fuzuli söz söylemeyip her kelamı hikmet ve nasihat idi. Lügatinde asla dedikodu ve mâlâyâni yoktu. Herkesin akıl ve idrakine göre söz söylerdi.

Mülayim ve mütevazı idi. Gülmesinde kahkaha gibi aşırılık olmazdı. Daima mütebessimdi.

O'nu ansızın gören kimseyi haşyet sarardı. O'nunla ülfet ve sohbet eden kimse, O'na can u gönülden aşık ve muhib olurdu.

Hizmetkarlarını pek hoş tutardı. Kendisi ne yer ve ne giyer ise, onlara da onu yer ve onu giydirirdi. Cömert, ikram sahibi, şefkatli ve merhametli, gerektiğinde cesur ve gerektiğinde de halim idi.

Ahd u va'dinde sabit ve kavlinde sadık idi. Hüsn-i ahlakça, akıl ve zekaca cümle nâsa fâik ve her türlü medh u senaya layık idi.

Elhasıl sureti güzel, sireti mükemmel, misli yaratılmamış bir vücûd-i mübarek idi.

(Muhabbet ve Marifet isimli Kitaptan alıntıdır.)

 
Ya Rabbi! - by Templates para novo blogger